Handy Safety Kits

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Handysafetykits doet, op alle overeenkomsten die Handysafetykits sluit en die daarvan een gevolg kunnen zijn, voor zover Handysafetykits aanbieder of leverancier is.

1.2 Waar in de voorwaarden de begrippen gebruiker en koper worden gehanteerd worden daar onder verstaan:

Gebruiker/opdrachtnemer: de gebruiker/opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden, hierna aangeduid en te noemen Handysafetykits.

Koper/opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waar Handysafetykits een overeenkomst mee aan gaat.

1.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

1.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Handysafetykits en koper/opdrachtgever waarop Handysafetykits deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen, prijzen en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens daar waar een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3 Door Handysafetykits gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, mits anders aangegeven. Handysafetykits is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 30 dagen door koper/opdrachtgever wordt bevestigd.

2.4 Op het moment dat Handysafetykits een bestelling schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft, is er sprake van een overeenkomst.

2.5 Handysafetykits is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten ook afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

2.6 Handysafetykits is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

2.7 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen bindend indien Handysafetykits deze schriftelijk heeft bevestigd aan koper/opdrachtgever.

2.8 Handysafetykits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Handysafetykits is uitgegaan van door koper/opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij dit voor Handysafetykits als bekend behoorde te zijn.

3. Levering

3.1 Levertijden zijn altijd bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Er bestaat bij overschrijding van de levertijd geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen en vastgelegd.

3.2 Mocht koper/opdrachtgever binnen twee weken na ontstaan van de overeenkomst een (aanvullende) bestelling plaatsen, is Handysafetykits bevoegd om de eerste bestelling gelijktijdig te leveren met de laatste bestelling.

3.3 Levering geschiedt af magazijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Koper/opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Handysafetykits deze (doet) afleveren, of deze aan koper/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Geweigerde goederen of goederen die door nalatigheid van de koper/opdrachtgever m.b.t. informatie of instructies ten aanzien van de levering niet kunnen worden bezorgd, komen vanaf dat moment voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3.5 De levertijd vangt aan op het moment dat de koper/opdrachtgever de vereiste gegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst.

3.6 Indien koper/opdrachtgever met instemming van Handysafetykits heeft verzocht om opschorting van de overeengekomen levertijd, worden de zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever door Handysafetykits opgeslagen voor de tijd van de opschorting.

3.7. Als koper/opdrachtgever de zaken na de overeengekomen periode, genoemd in voorwaarde 3.6, of in ieder ander geval, niet of niet tijdig afneemt, is Handysafetykits bevoegd de zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever in opslag te houden of door te verkopen aan derden. Koper/opdrachtgever blijft de koopsom van de zaken verschuldigd, vermeerderd met rente en schadevergoedingskosten, doch verminderd met de netto-opbrengst + 10 % van de verkoop aan derden.

4. Betaling

4.1 Betaling van de door Handysafetykits in rekening gebrachte bedragen (zonder inhoudingen, verrekeningen etc.) dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, overeenkomstig de door Handysafetykits aangegeven wijze.

4.2 Alle door koper/opdrachtgever verrichte betalingen dienen primair tot betaling van de kosten, dan de opengevallen rente en ten slotte tot voldoening van de qua factuurdatum oudste openstaande facturen.

4.3 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de vordering voor Handysafetykits opeisbaar.

4.4 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is koper/opdrachtgever een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan is hij deze verschuldigd. De rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag dat hij in verzuim is tot de dag waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand berekend als een volle maand.

4.5 Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag van de factuur hebben geen schorsende werking ten aanzien van de betalingsverplichting.

4.6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden komen alle juridische kosten, als mede de buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door of in opdracht van Handysafetykits, voor rekening van koper/opdrachtgever, met een minimum van 100 euro.

4.7 Bij niet tijdige betaling heeft Handysafetykits het recht om naar eigen inzicht verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ongeldig te beschouwen. Openstaande betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever blijven bestaan.

5. Risisco-overgang

5.1 Levering vindt plaats af magazijn. Het risico van de zaken gaat over op het moment dat Handysafetykits deze ter beschikking stelt van de koper/opdrachtgever.

5.2 Ongeacht het hiervoor bepaalde kunnen koper/opdrachtgever en Handysafetykits overeenkomen dat Handysafetykits voor het transport zorgdraagt. De risico’s van het gehele transport zijn in dat geval voor koper/opdrachtgever, die zich tegen deze risico’s, als bijv. diefstal, beschadiging en verlies etc. dient te verzekeren.

5.3 Bij ruiling blijft de zaak voor risico van de koper/opdrachtgever tot het moment van feitelijke overdracht aan Handysafetykits. De zaak dient in de staat te zijn zoals deze verkeerde op het moment dat de overeenkomst in aanvang werd gesloten. Indien hier geen sprake van is, kan Handysafetykits de overeenkomst herroepen.

6. Monsters en modellen

6.1 Indien aan koper/opdrachtgever monsters of modellen zijn verstrekt of getoond hebben deze slechts ten doel als voorbeeld te dienen zonder dat de zaak daaraan behoeft te voldoen, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

7 Onderzoek en reclames

7.1 Koper/opdrachtgever is gehouden om de zaken bij aflevering te (laten) controleren of deze qua kwaliteit en kwantiteit voldoen aan datgene wat is overeengekomen.

7.2 Voor het oog waarneembare gebreken of tekorten moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk bij Handysafetykits worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt goedkeuring van de levering door koper/opdrachtgever geacht en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

7.3 Verborgen gebreken moeten uiterlijk drie maanden na levering aangetekend schriftelijk worden gemeld aan Handysafetykits.

7.4 Minimale afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, maat, kleur e.d., die technisch niet te vermijden zijn, leveren geen gronden voor reclames.

7.5 Geen reclames kunnen worden gemaakt indien het geleverde product niet langer in de staat is die het had toen het werd geleverd.

7.6 Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Handysafetykits kunnen zaken worden geretourneerd. De door Handysafetykits gegeven aanwijzingen ter zake het retourneren dienen te worden opgevolgd.

7.7 Van de zaken die ongegrond en/of zonder schriftelijke toestemming van Handysafetykits worden geretourneerd, zijn de kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever. Handysafetykits zal deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever opslaan.

7.8 Handysafetykits zal zaken die terecht door reclame worden geretourneerd, vervangen, herstellen of crediteren.

8. Overmacht/onuitvoerbaarheid

8.1 Handysafetykits is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien dit door overmacht wordt veroorzaakt. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende invloeden, waarop Handysafetykits geen invloed kan uitoefenen, die Handysafetykits niet in staat stellen de overeenkomst na te komen.

8.2 Indien er sprake is van overmacht en deze langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

8.3 Als sprake is van deze omstandigheden en Handysafetykits al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan heeft Handysafetykits het recht datgene te factureren wat is geleverd. Koper/opdrachtgever heeft de verplichting die facturen te betalen, als ware het afzonderlijke overeenkomsten.

9 Garantie

9.1 De door Handysafetykits geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een dergelijk product mogen worden gesteld.

9.2 Indien de koper/opdrachtgever op enig moment na levering niet tevreden is over het product dient de koper/opdrachtgever Handysafetykits daar van terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.3 Handysafetykits zal de ongebruikte producten terugnemen, (op voorwaarde dat de koper/opdrachtgever daartoe alle medewerking verleend), vervangen of repareren, dan wel zal het de door koper/opdrachtgever betaalde prijs vergoeden voor die producten. Dit is niet van toepassing voor speciale voor de koper/opdrachtgever geproduceerde of bestelde producten die niet tot het standaardassortiment van Handysafetykits behoren, aangeduid als ‘buiten-de-collectie’-producten.

9.4 Teruggenomen producten worden eigendom van Handysafetykits.

9.5 De garantie genoemd onder 9.3 is niet van toepassing:

indien de koper/gebruiker binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde zaken geen schriftelijke melding heeft gemaakt  bij Handysafetykits in geval het gebrek verband houdt met het transport van de producten.

9.6 De garantie geldt niet indien het gebrek ontstaan is a.g.v. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

9.7 De garantie geldt eveneens niet als koper/opdrachtgever de mondelinge of schriftelijke gegeven instructies bij de producten niet heeft opgevolgd ten aanzien van opslag, ingebruikname, onderhoud, installatie of anderszins goed beheer van de producten, dan wel koper/opdrachtgever veranderd of repareert het product zonder schriftelijke toestemming van Handysafetykits.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde zaken blijven het volledige eigendom van Handysafetykits totdat deze inclusief verschuldigde rente en kosten volledig zijn voldaan.

10.2 Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft bij betaling van aan hem geleverde zaken, hierna te noemen zaken B,  zijn naast de zaken B die aan hem geleverd zijn en ook overeenkomstig voorwaarde 4.1 in eigendom blijven van Handysafetykits, ook eerder door Handysafetykits geleverde zaken, hierna te noemen zaken A, en door koper/opdrachtgever reeds betaalde zaken A in eigendom van Handysafetykits ter grootte van het openstaande factuurbedrag voor de door Handysafetykits geleverde zaken B. Ook wel aangeduid als  uitgebreid (of verlengd) eigendomsvoorbehoud.

10.3 Indien de eigendom van door Handysafetykits geleverde zaken nog niet is overgegaan, mag koper/opdrachtgever deze zaken niet verpanden of op andere wijze bezwaren.

10.4 Indien Handysafetykits beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud, is zij bevoegd de geleverde zaken terug te halen en die plaatsten te betreden die voor het terughalen van de producten noodzakelijk zijn.

10.5 Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan zaken te verrekenen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Handysafetykits is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de door Handysafetykits afgesloten verzekering wordt gedekt, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering wordt uitbetaald.

11.2 Indien de aansprakelijkheid niet verzekerd is of de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering van de zaak. Als meerdere zaken zijn geleverd, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal 20 % van de opdrachtsom.

11.3 Handysafetykits is niet aansprakelijk, op grond van wet of overeenkomst, voor directe of indirecte schade die koper/opdrachtgever of een derde mocht lijden a.g.v. uitvoering of niet uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de producten.

11.4 Koper/opdrachtgever zal Handysafetykits behoeden voor mogelijke claims van derden, waarvoor Handysafetykits, in overeenstemming met deze voorwaarden, niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

11.5 Handysafetykits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ontstaan tijdens het vervoer van voor en onder risico van koper/opdrachtgever bestelde goederen.

11.6 Handysafetykits is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik of foute bediening en/of gebruik van door haar geleverde zaken.

11.7 Koper/opdrachtgever heeft de verplichting om uiterste inspanningen te verrichten teneinde schade te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken.

12 Opschorting en ontbinding

12.1 Handysafetykits kan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op- schorten of de overeenkomst ontbinden, indien:

a. De koper/opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. nadat de overeenkomst is gesloten Handysafetykits informatie heeft gekregen en daaruit goede gronden heeft om te verwachten dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. In het geval dat deze verwachtingen zodanig zijn dat koper/opdrachtgever niet geheel of onbehoorlijk zal nakomen kan de opschorting plaatsvinden indien het niet behoorlijk naleven van de overeenkomst dit rechtvaardigt.

c. bij de totstandkoming van de overeenkomstkoper gevraagd is zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen en hier niet of in onvoldoende mate aan voldoet

12.2 Handysafetykits is gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat het niet redelijk en billijk is dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst van Handysafetykits mag worden verwacht.

12.3 In de gevallen genoemd in 12.1 en 12.2 zijn de vorderingen van Handysafetykits op koper/opdrachtgever direct op te eisen. Bij opschorting blijven de aanspraken uit de overeenkomst onverminderd van kracht.

12.4 Handysafetykits heeft het recht in voorkomede gevallen een schadevergoeding te eisen.

13. Geheimhouding/ persoonsgegevens

13.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie of van informatie waarvan zijn het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door één der partijen ook zo is aangegeven.

13.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift Handysafetykits gehouden is deze te verstrekken. In die gevallen is bestaat er geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling en is koper/opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.3 Handysafetykits mag er van uit gaan dat op haar website overgedragen gegevens van koper/opdrachtgever juist en volledig zijn.

13.4 Bij misbruik van de website van Handysafetykits kunnen persoonsgegevens en IP adressen ter beschikking worden gesteld van opsporingsinstanties.

14. Geschillen

14.1 Voor alle geschillen, met in begrip van die door slechts één van de partijen worden beschouwd als geschil, die zouden kunnen ontstaan tussen Handysafetykits en koper/opdrachtgever na een gesloten overeenkomst, heeft Handysafetykits het recht deze voor te leggen aan de Nederlandse rechter.

14.2 Indien één van de partijen meent dat er een geschil is, dan wordt dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar gemaakt met duiding van de inhoud van het geschil.

14.3 Beide partijen zullen er eerst naar streven om het geschil onderling te beslechten.

15. Authentieke taal

Mochten deze algemene voorwaarden worden uitgegeven in een andere taal, dan zal bij interpretatieverschillen de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.

16. Toepasselijkheid

Steeds zijn die algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst werden verstrekt.