Handysafetykits

InduSupply B.V.

 

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die InduSupply B.V. doet, op alle overeenkomsten die InduSupply B.V. sluit en die daarvan een gevolg kunnen zijn, voor zover InduSupply B.V. verkoper/opdrachtnemer is.

1.2 Waar in de voorwaarden de begrippen verkoper/opdrachtnemer en afnemer worden gehanteerd worden daar onder verstaan:

Verkoper/opdrachtnemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aan gaan hierna aangeduid en te noemen InduSupply B.V.

Afnemer: de afnemer of diegene die met de verkoper/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aan gaan:

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de aangekochte producten, dan wel half gereed zijnde producten aan de afnemer;

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Maatwerkproduct: wanneer een product op door u verstrekte specificaties gemaakt is (dus niet geprefabriceerd) of het product duidelijk voor een specifiek bedrijf of persoon bestemd is;

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de verkoper/opdrachtnemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals genoemd in het Burgelijk wetboek.

Overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen de verkoper/opdrachtnemer en de consument, die:

1°. wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de verkoper/opdrachtnemer en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar of waarvoor door de consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden;

2°. wordt gesloten in de verkoopruimte van de verkoper/opdrachtnemer of met behulp van een middel voor communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de verkoper/opdrachtnemer is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de verkoper/opdrachtnemer en de consument; of

3°. wordt gesloten tijdens een excursie die door de verkoper/opdrachtnemer is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van zaken of diensten aan de consument;

Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;

Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;

Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van het product;

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren;

1.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

1.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen InduSupply B.V. en afnemer waarop InduSupply B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waar door de afnemer in welke voorm ook verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij InduSupply B.V. die schriftelijk zijn aanvaard.

1.6 Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen InduSupply B.V. en afnemer van toepassing, tenzij dat schriftelijk automatisch is overeengekomen.

 1. Aanbiedingen, prijzen en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, prijslijsten, offertes en andere mededelingen van InduSupply B.V. zijn vrijblijvend, behoudens daar waar een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen termijn van aanvaarding is genoemd, zijn alle offertes geldig t/m 21 dagen na offertedatum. InduSupply B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen 21 dagen door afnemer wordt bevestigd.

2.2 Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maatvoeringen, dan wel door verkoper/opdrachtnemer gedane metingen. Afnemer dient daarbij verkoper/opdrachtnemer te informeren over alle feiten en/of omstandigheden  die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

2.3 Overeenkomsten tussen InduSupply B.V. en afnemer komen slechts tot stand na schiftelijke bevestiging (email inbegrepen) door InduSupply B.V. van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door de afnemer, dan wel vanaf het moment waarop door InduSupply B.V. met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

2.4 Alle opgegegen prijzen zijn steeds vrijblijvend en in die zin gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en gelden ten aanzien van de aangegeven hoeveelheden. De prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 In geval van overeegekomen aanneemsom wordt een vast bedrag afgesproken waarvoor de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Bij uitvoering van de werkzaamheden in regie wordt bij de offerte een zo nauwkeurige mogelijke prijs bepaald waaronder uurtarieven en materiaalkosten. Afnemer kan om een richtprijs van de totale kosten verzoeken.

2.6 Werkzaamheden niet opgenomen in de offerte behoren niet tot de afgesproken prijs. Indien deze door afnemer worden verlangd, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

2.7 Afnemer dient er voor te zorgen dat de verkoper/opdrachtnemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren.

2.7 De in catalogussen, prijslijsten, reclamemateriaal, websites, facturen, folders, digitale gegevensdragers en ander reclamemateriaal, vermelde afmetingen, gewichten en technische gegevens, alsmede weergegeven afbeeldingen, tekeningen en schetsen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor afwijkingen en onjuistheden in de hiervoorgenoemde gegevens is InduSupply B.V. niet aansprakelijk.

2.8 Afnemer voldoet in zijn of haar bedrijfsexploitatie in algemeenheid, maar zeker bij de uitvoering van overeenkomsten met InduSupply B.V. in het bijzonder, aan alle bepalingen van geldende wetgeving, waaronder begrepen de wettelijke bepalingen ten aanzien van milieu, veiligheid, corruptie en mededinging.

2.9 Op het moment dat InduSupply B.V. een bestelling schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft, is er sprake van een overeenkomst.

2.10 InduSupply B.V. is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten ook afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

2.11 InduSupply B.V. is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Het is afnemer niet toegestaan om het personeel van InduSupply B.V. of door hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, geld, goederen of diensten aan te bieden, te verstrekken of toe te zeggen. InduSupply B.V. is gerechtigd om in deze gevallen met onmiddellijke ingang de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke inmenging te ontbinden.

2.10 Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen bindend indien InduSupply B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd aan afnemer.

2.11 InduSupply B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien InduSupply B.V. is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij dit voor InduSupply B.V. als bekend behoorde te zijn.

 1. Levering

3.1 Levertijden zijn altijd bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Naleving van de opgegeven leveringstermijn is afhankelijk van zijn mogelijkheden. Er bestaat bij overschrijding van de levertijd geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen en vastgelegd.

3.2 Mocht afnemer binnen twee weken na ontstaan van de overeenkomst een (aanvullende) bestelling plaatsen, is InduSupply B.V. bevoegd om de eerste bestelling gelijktijdig te leveren met de laatste bestelling.

3.3 Indien levering door InduSupply B.V. niet binnen de de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is hij gerechtigd tot deelleveringen, uitgezonderd als de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Als er sprake is van deelleveringen is InduSupply B.V. gerechtigd de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

3.3 Levering geschiedt af magazijn, leverancier of producent, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Afnemer zorgt dat verkoper/opdrachtnemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.

3.5 Afnemer draagt zorgt dat verkoper/opdrachtnemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen krijgt, zoals vergunningen etc. en evenueel voor de uitvoering van de werkzaamheden belangrijke gegevens heeft (zoals Klicmeldingen en nuts- of andere voorzieningen). Eventuele geleden aantoonbare schade door verkoper/opdrachtnemer en redelijke kosten dienen door afnemer te worden vergoed danwel zijn voor rekening van afnemer.

3.6 Afnemer draagt zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan verkoper/opdrachtnemer.

3.7 Afnemer zorgt dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering c.q montage/installatie mogelijk te maken.

3.8. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer de schade die verkoper/opdrachtnemer daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.

3.9 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat InduSupply B.V. deze (doet) afleveren, of deze aan afnemer ter beschikking worden gesteld. Geweigerde goederen of goederen die door nalatigheid van de afnemer m.b.t. informatie of instructies ten aanzien van de levering niet kunnen worden bezorgd, komen de retourvrachtkosten, opslagkosten en andere geheel vanaf dat moment voor rekening en risico van de afnemer.

3.10 De levertijd vangt aan op het moment dat de afnemer alle vereiste gegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst.

3.11 In geval van niet tijdige levering dient afnemer InduSupply B.V. schriftelijk in gebreke te stellen om alsnog aan zijn leveringsverplichten in een redelijke termijn te kunnen voldoen.

3.12 Indien afnemer met instemming van InduSupply B.V. heeft verzocht om opschorting van de overeengekomen levertijd, worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer door InduSupply B.V. opgeslagen voor de tijd van de opschorting.

3.13 Als afnemer de zaken na de overeengekomen periode, genoemd in voorwaarde 3.6, of in ieder ander geval, niet of niet tijdig afneemt, is InduSupply B.V. bevoegd de zaken voor rekening en risico van de afnemer in opslag te houden of door te verkopen aan derden. Afnemer blijft de koopsom van de zaken verschuldigd, vermeerderd met rente en schadevergoedingskosten, doch verminderd met de netto-opbrengst + 10 % van de verkoop aan derden.

3.14 Indien als gevolg van overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, InduSupply B.V. redelijkerwijs niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is InduSupply B.V. gerechtigd de levering gelijk aan de tijdsduur dat de overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard duren op te schorten.

3.15 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over overmacht, wordt daaronder begrepen wat in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alsmede alle van buiten komende oorzaken, zowel voorzien als onvoorzien, waarop InduSupply B.V. geen invloed op kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is aan de overeenkomstverplichtingen te kunnen voldoen.

 1. Betaling

4.1 Betaling van de door InduSupply B.V. in rekening gebrachte bedragen (zonder inhoudingen, verrekeningen etc.) dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, overeenkomstig de door InduSupply B.V. aangegeven wijze, dan wel zoveel eerder of later zoals schriftelijk bij de overeenkomst is overeengekomen.

4.2 Alle door afnemer verrichte betalingen dienen primair tot betaling van de kosten, dan de opengevallen rente en ten slotte tot voldoening van de qua factuurdatum oudste openstaande facturen.

4.3 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de vordering voor InduSupply B.V. opeisbaar.

4.4 Indien er sprake is van niet tijdige betaling, is afnemer een rente verschuldigd van 5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan is hij deze verschuldigd. De rente wordt in rekening gebracht vanaf de dag dat hij in verzuim is tot de dag waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand berekend als een volle maand.

4.5 Bezwaren tegen de hoogte van het te betalen bedrag van de factuur hebben geen schorsende werking ten aanzien van de betalingsverplichting.

4.6 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden komen alle juridische kosten, als mede de buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt door of in opdracht van InduSupply B.V., voor rekening van afnemer, met een minimum van 100 euro.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
 Minimumtarief € 100,00
 15% over eerste € 2.500,00
 10% over volgende € 2.500,00
 5% over volgende € 5.000,00
 1% over de volgende € 190.000,00
 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd
in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van
vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende
schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.

4.7 Bij niet tijdige betaling heeft InduSupply B.V. het recht om naar eigen inzicht verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ongeldig te beschouwen. Openstaande betalingsverplichtingen van afnemer blijven bestaan.

4.8 Voor maatwerkproducten geldt een aanbetalingspercentage van 40% bij opdrachtverstrekking/orderplaatsing. Restantbetaling van 60% dient plaats te vinden op de dag van levering.Voor elke van deze betalingen geldt een deelfactuur.

 1. Risisco-overgang

5.1 Levering vindt plaats af magazijn, leverancier of producent. Het risico van de zaken gaat over op het moment dat InduSupply B.V. deze ter beschikking stelt van de afnemer.

5.2 Ongeacht het hiervoor bepaalde kunnen afnemer en InduSupply B.V. overeenkomen dat InduSupply B.V. voor het transport zorgdraagt. De risico’s van het gehele transport zijn in dat geval voor afnemer, die zich tegen deze risico’s, als bijv. diefstal, beschadiging en verlies etc. dient te verzekeren.

5.3 Bij ruiling blijft de zaak voor risico van de afnemer tot het moment van feitelijke overdracht aan InduSupply B.V.  De zaak dient in de staat te zijn zoals deze verkeerde op het moment dat de overeenkomst in aanvang werd gesloten. Indien hier geen sprake van is, kan InduSupply B.V. de overeenkomst herroepen.

 1. Monsters en modellen

6.1 Indien aan afnemer monsters of modellen zijn verstrekt of getoond hebben deze slechts ten doel als voorbeeld te dienen zonder dat de zaak daaraan behoeft te voldoen, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6.2 InduSupply B.V. kan voor sommige producten incidenteel testmodellen of testproducten , al dan niet tegen betaling, voor een overeengekomen termijn aan afnemer ter beschikking stellen. Nadat de afgesproken termijn is verstreken heeft afnemer direct daaropvolgend 14 dagen de gelegenheid om het testmodel zonder kosten te retourneren aan InduSupply B.V.. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door afnemer aanvaard en ontstaat per direct betalingsverplichting voor afnemer.

7 Onderzoek en reclames

7.1 Afnemer is gehouden om de zaken bij aflevering te (laten) controleren of deze qua kwaliteit en kwantiteit voldoen aan datgene wat is overeengekomen.

7.2 Voor het oog waarneembare gebreken of tekorten moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk bij InduSupply B.V. worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt goedkeuring van de levering door afnemer geacht en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

7.3 Verborgen gebreken moeten uiterlijk drie maanden na levering aangetekend schriftelijk worden gemeld aan InduSupply B.V.

7.4 Minimale afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, maat, kleur e.d., die technisch niet te vermijden zijn, leveren geen gronden voor reclames.

7.5 Geen reclames kunnen worden gemaakt indien het geleverde product niet langer in de staat is die het had toen het werd geleverd.

7.6 Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van InduSupply B.V. kunnen zaken worden geretourneerd tegen een restocking fee van 30% van de aankoopsom met een minimum bedrag van 50 euro. En indien dan alleen nog in originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking. De door InduSupply B.V. gegeven aanwijzingen ter zake het retourneren dienen te worden opgevolgd. Maatwerkproducten kunnen nimmer worden geretourneerd.

7.7 InduSupply B.V. levert aan zakelijke klanten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

7.8 Van de zaken die ongegrond en/of zonder schriftelijke toestemming van InduSupply B.V. worden geretourneerd, zijn de kosten voor rekening van de afnemer. InduSupply B.V. zal deze zaken voor rekening en risico van de afnemer opslaan.

7.9 InduSupply B.V. zal zaken die met valide redenen omkleed terecht door reclame worden geretourneerd, vervangen, herstellen of crediteren.

 1. Overmacht/onuitvoerbaarheid

8.1 InduSupply B.V. is bevoegd de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien dit door overmacht wordt veroorzaakt. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende invloeden, waarop InduSupply B.V. geen invloed kan uitoefenen, die InduSupply B.V. niet in staat stellen de overeenkomst na te komen.

8.2 Indien er sprake is van overmacht en deze langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

8.3 Als sprake is van deze omstandigheden en InduSupply B.V. al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, dan heeft InduSupply B.V. het recht datgene te factureren wat is geleverd. Afnemer heeft de verplichting die facturen te betalen, als ware het afzonderlijke overeenkomsten.

9 Garantie en geschiktheid

9.1 De door InduSupply B.V. geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een dergelijk product mogen worden gesteld.

9.2 InduSupply B.V. garandeert niet en wordt ook geacht nimmer gegarandeerd te hebben of het door de afnemer gekochte product(en) geschikt is voor het doel waarvoor koper het gebruikt, doet gebruiken, bewerkt of verwerkt. De garantieverplichting van InduSupply B.V. sterkt niet verder dan de uitdrukkelijk oveengekomen kwaliteitsnormen of uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen.

9.3 Onmiddellijk na levering dient afnemer het geleverde product(en) te controleren op eventuele gebreken. Klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk gemeld te worden onder begeleiding van de pakbon. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper opdrachtgever aanvaard.

9.4 Reclame van afnemer is slechts geldig als de verpakking van de producten nog in onbeschadigde en oorspronkelijke staat is. Indien uitwendige beschadiging aan de verpakking zichtbaar is, dient afnemer dit direct aan te tekenen bij de vervoerder en schriftelijk, onder nauwkeurige opgave en aard van de klacht binnen 48 uur na ontvangst aan InduSupply B.V. te melden.

9.5 Ten aanzien van de zaken die InduSupply B.V. geleverd krijgt van een (externe) toeleverancier en welke InduSupply B.V. vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan afnemer, geldt dat op deze zaken de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) algemene garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals die door de toeleverancier worden gehanteerd. InduSupply B.V. is tegenover afnemer nimmer tot een verdergaande garantieverplichting gehouden, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

9.6 Ten aanzien van de zaken die door dan wel in naam en/of in opdracht van InduSupply B.V. geproduceerd worden en welke InduSupply B.V. vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan afnemer, garandeert InduSupply B.V. aan afnemer dat de door hem geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering.

9.7 Indien een door dan wel in naam en/of in opdracht van InduSupply B.V. geproduceerde zaak binnen de garantietermijn van artikel 9.6 naar oordeel van InduSupply B.V. een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft afnemer recht op herstel van de zaak binnen een door InduSupply B.V. nader te bepalen termijn. InduSupply B.V. kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van InduSupply B.V. op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak naar het oordeel van InduSupply B.V. niet mogelijk is.

9.8 Indien InduSupply B.V. een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van deze geleverde zaak geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.

9.9 Teruggenomen producten worden eigendom van InduSupply B.V.

9.10 De garantie genoemd onder 9.6 is niet van toepassing:

 • a. indien door afnemer geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden overgelegd;
 • b. na het verstrijken van de garantietermijn;
 • c. indien door anderen dan door InduSupply B.V. aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht;
 • d. indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door koperopdrachtgever en/of derden;
 • e. indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en doel;
 • f. indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften;
 • g. indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door koper ten behoeve van de door InduSupply B.V. geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.
 • indien de afnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde zaken geen schriftelijke melding heeft gemaakt bij InduSupply B.V. in geval het gebrek verband houdt met het transport van de producten.
 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde zaken blijven het volledige eigendom van InduSupply B.V. totdat deze inclusief verschuldigde rente en kosten volledig zijn voldaan.

10.2 Indien afnemer in gebreke blijft bij betaling van aan hem geleverde zaken, hierna te noemen zaken B,  zijn naast de zaken B die aan hem geleverd zijn en ook overeenkomstig voorwaarde 4.1 in eigendom blijven van InduSupply B.V., ook eerder door InduSupply B.V. geleverde zaken, hierna te noemen zaken A, en door afnemer reeds betaalde zaken A in eigendom van InduSupply B.V. ter grootte van het openstaande factuurbedrag voor de door InduSupply B.V. geleverde zaken B. Ook wel aangeduid als  uitgebreid (of verlengd) eigendomsvoorbehoud.

10.3 Indien de eigendom van door InduSupply B.V. geleverde zaken nog niet is overgegaan, mag afnemer deze zaken niet verpanden of op andere wijze bezwaren.

10.4 Indien InduSupply B.V. beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud, is zij bevoegd de geleverde zaken terug te halen en die plaatsten te betreden die voor het terughalen van de producten noodzakelijk zijn.

10.5 Het is afnemer niet toegestaan zaken te verrekenen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van InduSupply B.V. is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de door InduSupply B.V. afgesloten verzekering wordt gedekt, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering wordt uitbetaald.

11.2 Indien de aansprakelijkheid niet verzekerd is of de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende levering van de zaak. Als meerdere zaken zijn geleverd, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal 20 % van de opdrachtsom.

11.3 InduSupply B.V. is niet aansprakelijk, op grond van wet of overeenkomst, voor directe of indirecte schade die afnemer of een derde mocht lijden a.g.v. uitvoering of niet uitvoering van de overeenkomst en/of het gebruik van de producten.

11.4 Afnemer zal InduSupply B.V. behoeden voor mogelijke claims van derden, waarvoor InduSupply B.V., in overeenstemming met deze voorwaarden, niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

11.5 InduSupply B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ontstaan tijdens het vervoer van voor en onder risico van afnemer bestelde goederen.

11.6 InduSupply B.V. is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik of foute bediening en/of gebruik van door haar geleverde zaken.

11.7 Afnemer heeft de verplichting om uiterste inspanningen te verrichten teneinde schade te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken.

11.8 InduSupply B.V. is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:

 • het ontstaan van verzakkingen, krimpnaden en/of (haar)scheurtjes in of aan bouwwerken als gevolg van andere zaken dan de leveringen door InduSupply B.V., zoals bijvoorbeeld verbouwing, verzakkingen in de bodem, uitschuring etc.;
 • het ontstaan van vervormingen en dergelijke door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
 • een onjuiste samenstelling van de ondervloer of dagkanten, indien en voor zover deze niet door de verkoper/opdrachtnemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer of dagkanten, als deze niet door InduSupply B.V. is aangebracht. De InduSupply B.V. meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;

12 Opschorting en ontbinding

12.1 InduSupply B.V. kan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden, indien:

 1. de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 2. nadat de overeenkomst is gesloten InduSupply B.V. informatie heeft gekregen en daaruit goede gronden heeft om te verwachten dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. In het geval dat deze verwachtingen zodanig zijn dat afnemer niet geheel of onbehoorlijk zal nakomen kan de opschorting plaatsvinden indien het niet behoorlijk naleven van de overeenkomst dit rechtvaardigt.
 3. bij de totstandkoming van de overeenkomst koper gevraagd is zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen en hier niet of in onvoldoende mate aan voldoet.

12.2 Annulering door afnemer van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van InduSupply B.V.. Indien Handysfaetykits met de annulering instemt, is afnemer aan InduSupply B.V. een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25 % van hetgeen afnemer ten aanzien van de overeenkomst aan InduSupply B.V. zou moeten voldoen. Een en ander onverminderd het recht van InduSupply B.V. op volledige vergoeding van de schade en kosten.

12.3 InduSupply B.V. is gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat het niet redelijk en billijk is dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst van InduSupply B.V. mag worden verwacht.

12.4 In de gevallen genoemd in 12.1 en 12.2 zijn de vorderingen van InduSupply B.V. op afnemer direct op te eisen. Bij opschorting blijven de aanspraken uit de overeenkomst onverminderd van kracht.

12.4 InduSupply B.V. heeft het recht in voorkomede gevallen een schadevergoeding te eisen.

 1. Geheimhouding/ persoonsgegevens

13.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie of van informatie waarvan zijn het vertrouwelijke karakter hadden kunnen begrijpen, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door één der partijen ook zo is aangegeven.

13.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift InduSupply B.V. gehouden is deze te verstrekken. In die gevallen is bestaat er geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling en is afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13.3 InduSupply B.V. mag er van uit gaan dat op haar website overgedragen gegevens van afnemer juist en volledig zijn.

13.4 Bij misbruik van de website van InduSupply B.V. kunnen persoonsgegevens en IP adressen ter beschikking worden gesteld van opsporingsinstanties.

 1. Geschillen

14.1 Voor alle geschillen, met in begrip van die door slechts één van de partijen worden beschouwd als geschil, die zouden kunnen ontstaan tussen InduSupply B.V. en afnemer na een gesloten overeenkomst, heeft InduSupply B.V. het recht deze voor te leggen aan de Nederlandse rechter.

14.2 Indien één van de partijen meent dat er een geschil is, dan wordt dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar gemaakt met duiding van de inhoud van het geschil.

14.3 Beide partijen zullen er eerst naar streven om het geschil onderling te beslechten.

 1. Authentieke taal

Mochten deze algemene voorwaarden worden uitgegeven in een andere taal, dan zal bij interpretatieverschillen de Nederlandstalige versie doorslaggevend zijn.

 1. Toepasselijkheid

Steeds zijn die algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst werden verstrekt.